آشنایی با احکام و مناسک حج (10)

طواف

کسى‌که محرم شد به احرام عمره تمتع و وارد مکه معظمه شد اول چیزى که از اعمال عمره بر او واجب است آن است که طواف کند به دور خانه کعبه براى عمره تمتع.

[85] م: طواف از ارکان عمره است، و کسى که آن را از روى عمد ترک کند تا وقتى که فوت شود وقت آن، عمره او باطل است چه عالم به مسأله باشد و چه جاهل باشد.

[86] م: اگر سعى را به ‏جا آورده، پیش از آن‏که طواف را به ‏جا آورد، احتیاط واجب آن است که سعى را هم به‏ جا آورد و اگر نماز طواف را به‏جا آورده، باید آن را هم بعد از طواف اعاده کند.

واجبات طواف

واجبات طواف دو قسم است:

قسم اول‌ـ چیزهایى که شرط طواف است و آن پنج امر است:

اول نیت است یعنى باید طواف را با قصد خالص براى خدا به‌جا آورد.

دوم آن است که طاهر باشد از حدث اکبر مثل جنابت و حیض و نفاس و از حدث اصغر یعنى باید با وضو باشد.

[87] م: اگر در اثناى طواف، حدث عارض شود، اگر پس از تمام شدن دور چهارم است، باید طواف را قطع کند و طهارت تحصیل‏کند و از همان‏جا که طواف را قطع کرده تمام کند.

[88] س: اگر زن در عمره تمتع بعد از سه شوط و نیم و قبل از چهار شوط، حایض شد و تا قبل از رفتن به عرفات، پاک نمى‏‌‌شود، وظیفه او چیست؟

ج: مورد عدول به اِفراد است.

[89] س: اگر زنى بعد از شوط چهارم در طواف عمرة تمتع حایض شد و تا وقت وقوف به عرفه پاک نشد وظیفه‏‌‌اش چیست؟

ج: باید سعی و تقصیر عمره تمتع را انجام دهد و محرم شود برای حج تمتع و در وقت انجام حج، قبل یا بعد از آن، بقیه طواف عمرة تمتع و نماز آن را هم به‌جا آورد.

[90] س: آیا مستحاضة کثیره، باید براى طواف یک غسل و براى نمازِ طواف غسلى دیگر بکند یا یک غسل براى هر دو کافى است؟

ج: براى هر یک، غسل لازم است مگر آن‌که از وقت غسل براى طواف تا آخر نماز، خون قطع باشد.

[91] س: زنى در حال طواف، مستحاضة قلیله مى‏‌‌شود، وظیفه او چیست؟

ج: اگر بعد از تمام شدن دور چهارم بوده پس از تجدید وضو و تطهیر بدن و لباس، طواف را تمام کند و اگر قبلاً بوده، به احتیاط واجب پس از تجدید وضو و تطهیر، آن را اتمام و سپس اعاده نماید.

[92] م: اگر در فرض سابق پیش از تمام شدن دور چهارم ، حدث عارض شود احتیاط واجب آن است که تمام کند طواف را و اعاده کند، و این حکم در حدث اصغر است.

[93] م: اگر در اثناء طواف حدث اکبر مثل جنابت یا حیض عارض شود باید فوراً از مسجدالحرام بیرون رود، پس اگر پیش از تمامى دور چهارم بود پس از غسل طواف را اعاده کند.

[94] م: اگر عذر داشته باشد از وضو و غسل ، واجب است تیمم کند بدل از وضو یا بدل از غسل.

[95] س: اگر کسى بعد از تقصیر در عمره تمتع متوجه شود که وضوى او باطل بوده یا وضو نداشته و با این حال طواف کرده و نماز طواف خوانده است، وظیفة او چیست؟

ج: طواف و نماز را اعاده کند و عمره او صحیح است.

[96] س: کسى که وظیفه او وضوى جبیره‌‌‏اى و تیمم است، اما از روى جهل، بدون تیمم، اعمال عمره را انجام داده است، وظیفه او چیست؟

ج: طواف و نماز آن، باید اعاده شود.

سوم طهارت بدن و لباس است از نجاست.

[97] م: احتیاط واجب آن است که از نجاساتى که در نماز عفو شده مثل خون کمتر از درهم و جامه‏اى که با آن نتوان نماز خواند؛ مثل عرقچین و جوراب، حتى انگشتر نجس اجتناب کند.

[98] م: در خون قروح و جروح اگر تطهیر آن مشقت داشته باشد لازم نیست تطهیر کند.

[99] م: در خون قروح و جروح، تا آن اندازه‏اى که مى‏‌‌شود تطهیر کرد و لباس را عوض کرد، احتیاط واجب آن است که تطهیر کند یا جامه را عوض کند.

[100] م: احتیاط آن است که اگر مى‏‌‌تواند تأخیر بیندازد طواف را تا بشود بى‏مشقت تطهیر کرد، تأخیر بیندازد به‏شرطى که وقت تنگ نشود.

[101] م: اگر طواف کند و بعد از آن‏که از طواف فارغ شد علم پیدا کند به نجاست در حال طواف، اظهر آن است که طوافش صحیح است.

[102] م: اگر شک داشته باشد که لباسش یا بدنش نجس است، مى‏‌‌تواند با آن حال طواف کند و صحیح است؛ چه بداند که‏پیش از این پاک بوده یا نداند، لیکن اگر بداند که پیشتر نجس بوده و نداند که تطهیر شده است، نمى‏‌‌تواند با آن حال طواف کند بلکه باید تطهیر کند و طواف کند.

[103] م: اگر در بین طواف نجاستى به بدن یا لباس او عارض شود، اظهر آن است که دست از طواف بردارد و جامه یا بدن را تطهیر کند و طواف را از همان‏جا تمام کند و طواف او صحیح است.

[104] م: اگر فراموش کند نجاست را و طواف کند، احتیاط واجب اعاده است، و همین‏طور است اگر در بین طواف یادش بیاید.

چهارم ـ ختنه کردن است در حق مردان و این شرط در زن‌ها نیست، و احتیاط واجب آن است که درباره بچه‌‌‏هاى نابالغ مراعات شود.

پنجم‌ـ ستر عورت است، پس اگر بدون ساتر عورت طواف کند باطل است ، و معتبر است در آن اباحه ، پس با ساتر غصبى طواف صحیح نیست بلکه با لباس غصبى غیر ساتر نیز بنابر احتیاط واجب، و احتیاط آن است که مراعات شرایط لباس نمازگزار را بنمایند.

[105] م: احتیاط واجب آن است که مراعات موالات عرفیه را در طواف بکند ، یعنى در بین دورهاى طواف آن‌قدر طول ندهد که از صورت یک طواف خارج شود.

ادامه دارد. . .

/ 0 نظر / 8 بازدید