آشنایی با احکام و مناسک حج (21)

مصدود

[226] م: «مصدود» به کسی گفته می‌شود که دشمن، او را از انجام عمره یا حج به تفصیلی که می‌آید منع کند. کسی که به واسطه مرض از انجام عمره یا حج ممنوع شود، «محصور» نامیده می‌شود.

بقای بر احرام بدون اعمال

[227] م: شخصی که به احرام عمره یا حج، محرم شد، واجب است عمره و حج را تمام کند؛ وگرنه در احرام باقی می‌ماند.

وظیفه مصدودِ از ورود به مکه

[228] م: اگر کسی بعد از احرام عمره، توسط دشمن یا دیگری از قبیل عمّال دولت و... از رفتن مکه منع شود و راه دیگری برای رفتن نباشد، یا اگر باشد، مؤونه آن را نداشته باشد، می‌تواند در همان محل که منع شده، یک شتر، یا یک گاو، یا یک گوسفند، قربانی کند و از احرام خارج شود.

این قربانی بنابر احتیاط واجب، به نیت تحلیل انجام و به احتیاط واجب، قدری از مو یا ناخن خود را بگیرد؛ و در این صورت همه چیز حتی زن، بر او حلال می‌شود.

وظیفه مصدود واردِ در مکه

[229] م: اگر به احرام عمره، وارد مکه شود و دشمن یا کسی دیگر، او را از بجا آوردن اعمال عمره منع کنند، حکم مسأله قبل را دارد؛ بلکه اگر او را از طواف یا سعی نیز منع کنند، بعید نیست همین حکم را داشته باشد.

فرض تعدّد راه

[230] م: اگر از راهی مصدود شود و راه دیگری وجود داشته باشد و مخارج رفتن از آن راه را دارا باشد، باید در احرام باقی بماند و از آن راه برود؛ و اگر از آن راه رفت و حج از او فوت شد، باید عمره مفرده بجا آورد و از احرام خارج شود.

محصور

حصر در احرام عمره

[231] م: اگر کسی به جهت مریضی، نتواند بعد از احرام عمره به مکه برود، اگر بخواهد مُحلّ شود، باید هدی کند، و به احتیاط واجب هدی یا پول آن را به وسیله شخص امینی به مکه بفرستد و با او قرارداد کند که در چه روز و چه ساعتی، آن را در مکه ذبح کند و وقتی که روز و ساعت موعود رسید، تقصیر کند؛ پس از آن، محرّمات احرام غیر از زن بر او حلال می‌شود؛ و احتیاط آن است که نایب در ذبح، قصد تحلیل منوبٌ عنه کند.

حصر در احرام حج

[232] م: اگر حج‌گزار بعد از احرام حج، نتواند به خاطر مریضی، به عرفات و مشعر برود، باید بنابر احتیاط واجب هدی یا پول آن را به منی بفرستد و جهت ذبح در روز عید قرار بگذارد و بعد از ذبح، تقصیر کند؛ در این صورت، همه محرّمات احرام غیر از زن بر او حلال می‌شود.

محصور و مسأله حلیّت نساء

[233] م: محصور اگر حجِ واجب بر عهده او باشد، بعد از عمل به وظیفه محصور، زن بر او حلال نمی‌شود مگر آن که خودش به مکه بازگردد و اعمال حج را بجا بیاورد و طواف نساء را انجام دهد؛ ولی اگر بازگشت ممکن نباشد، کفایت عمل نایب برای تحلیل زن بر او، بعید نیست.

اگر محصور، حج استحبابی بجا می‌آورد، کفایت طواف نایب از او، بعید نیست هرچند احتیاط آن است که در صورت امکان، خودش برود.

[234] م: اگر حصر، بعد از عمره تمتع و خروج از احرام نیز حاصل شود، انجام آن عمره،کفایت از حج نمی‌کند، و چنانچه سال اول استطاعت باشد، حج واجب نشده است.

ادامه دارد . . .

/ 0 نظر / 56 بازدید