آشنایی با احکام و مناسک حج (1)

شرایط وجوب حجة‌‌الاسلام

با چند شرط، حج واجب مى‏‌‌شود و بدون وجود تمامى آنها حج واجب نیست:

اوّل و دوم‌ـ بلوغ و عقل. پس بر کودک و دیوانه حج واجب نیست.

[1] م: اگر غیر بالغ حج به‌جا آورد صحیح است، هر چند از حجة‌‌الاسلام کفایت نمى‏‌‌کند.

[2] م: اگر کودک ممیز براى حج مُحرم شود و در وقت درک مشعرالحرام بالغ باشد کفایت از حجة‌‌الاسلام مى‏‌‌کند و همچنین اگر مجنون قبل از درک مشعر عاقل شود.

[3] م: کسى که گمان مى‏‌‌کرد بالغ نشده و قصد حج استحبابى کرد و بعد معلوم شد بالغ بوده، حج او کفایت از حجة‌‌الاسلام نمى‏‌‌کند مگر در صورتى که قصد وظیفه فعلیه را نموده و آن را بر حج ندبى اشتباهاً تطبیق کرده باشد.

سوم: حریّت(آزاد بودن و برده نبودن).

چهارم: استطاعت از جهت مال و صحت بدن و توانایی و باز بودن راه و آزادی آن و وسعت وقت و کفایت آن.

[4] م: شرط است در وجوب حج، علاوه بر مصارف رفتن و برگشتن، این‏که ضروریات زندگى و آنچه را در معیشت به آن نیاز دارد داشته باشد، مثل خانه مسکونى و اثاث خانه و وسیلة سوارى و غیر آن، در حدى که مناسب با شأن او باشد، و چنانچه عین آن‏ها را ندارد، پول یا چیزى که بتواند آنها را تهیه کند، داشته باشد.

[5] م: اگر ضروریات زندگى یا پول آنها را در حج صرف کند از حجة‌‌الاسلام کفایت نمى‏‌‌کند.

[6] م: کسى که از دیگرى طلب دارد و بقیه شرایط استطاعت را نیز دارا است، اگر وقت طلب او رسیده یا حالّ است و مى‏‌‌تواند بدون واقع شدن در حَرَج و مشقت، آن را بگیرد واجب است مطالبه کند و بگیرد و به حج برود، مگر مدیون نتواند بپردازد که در این صورت مطالبه جایز نیست و استطاعت حاصل نمى‏‌‌شود و همچنین اگر وقت طلب او نرسیده و مدیون بخواهد بپردازد لازم است طلبکار آن را بگیرد و مستطیع مى‏‌‌شود، ولى اگر مدیون نمى‏‌‌خواهد بپردازد مطالبه واجب نیست، هرچند با مطالبه حاضر به پرداخت شود.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 18 بازدید