در آرزوی حجّ

به کعبه رفتم و ز آن‌‌جا، هوای کوی تو کردم *** جمـال کـعبـه تـماشـا به یـاد روی تـو کردم

شـعار کعبـه چـو دیـدم سیـاه، دسـت تمنّا *** دراز جـانــب شـعـر سـیـاه مـوی تـو کـردم

چـو حـلقه در کعبـه بـه صـد نیـاز گرفـتم *** دعـای حلقـه گـیسـوی مشکبـوی تـو کـردم

نهـاده خلق حرم سـوی کعبـه روی عبـادت *** من از میـان همـه روی دل به سـوی تو کردم

مـرا به هیچ مقامـی نبـود، غیـر تو نـامـی *** طواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردم

به موقف عرفات ایستـاده خلـق دعا خـوان *** من از دعا لـب خود بـسته، گفتگوی تو کردم

فـتـاده اهـل منـا در پـی منـا و مقـاصـد *** چـو جامـی از همـه فارغ، من آرزوی تو کردم

/ 0 نظر / 10 بازدید