آشنایی با احکام و مناسک حج (2)

[7] م: اگر غیر مستطیع، مصارف حج را قرض کند، مستطیع نمى‏‌‌شود، هر چند بتواند بعداً به سهولت قرض را ادا کند و اگر با آن حج به‏جا آورد از حجة‌‌الاسلام کفایت نمى‏‌‌کند.

[8] م: کسى که از جهت مالى مستطیع است و از جهت صحت بدن یا باز بودن راه مستطیع نیست مى‏‌‌تواند در مال تصرّف کند و خود را از استطاعت مالى هم خارج کند ولى اگر از آن جهات هم استطاعت دارد و فقط وسایل رفتن را تهیه نکرده یا وقت حج نرسیده، نمى‏‌‌تواند خود را از استطاعت خارج کند و اگر کرد، حج بر او مستقر مى‏‌‌شود و باید به هر نحو است به حج برود.

[9] م: اگر در سالى که استطاعت مالى دارد از جهت صحت بدن یا باز بودن راه استطاعت ندارد و در سال‏هاى دیگر از آن جهات استطاعت پیدا مى‏‌‌کند، مى‏‌‌تواند در مال تصرّف کند و خود را از استطاعت خارج نماید.

[10] م: شخص مستطیع اگر پول ندارد لکن ملک دارد باید بفروشد و به حج برود اگرچه به واسطه مشترى نداشتن، به کمتر از قیمت معمولى بفروشد مگر آن‏ که فروش به این نحو موجب حرج و مشقت براى او شود.

[11] م: اگر شک کند که مالى که دارد به اندازه استطاعت هست یا نه، احتیاط واجب آن است که تحقیق کند، و فرقى نیست در وجوب تحقیق، میان آن‌که مقدار مال خود یا مقدار مخارج حج را نداند.

[12] م:[حجّ بذلی] اگر شخص زاد و راحله ندارد ولى به او گفته شد که حج بجا آور و نفقة تو و عائله‏ات بر عهده من، با اطمینان به وفا و عدم رجوع باذِل، حج واجب مى‏‌‌شود و این حج را بذلى مى‏‌‌گویند و در آن رجوع به کفایت که از شرایط وجوب است شرط نیست، بلى اگر قبول بذل و رفتن به حج موجب اخلال در امور زندگى او شود واجب نیست.

[13] م: شرط است در استطاعت رجوع به کفایت، یعنى بعد از برگشت از حج، تجارت یا زراعت یا صنعت یا منفعت ملک، مثل باغ و دکان داشته باشد بطورى که براى زندگانى به شدت و حرج نیفتد و اگر قدرت بر کسب لائق به حالش هم داشته باشد کافى است، و اگر بعد از مراجعت نیاز به مثل زکات و خمس و سایر وجوه شرعیه داشته باشد، کفایت نمى‏‌‌کند، بنابراین بر طلاب و اهل علمى که در بازگشت از حج نیاز به شهریه حوزه‏هاى علمیه دارند حج واجب نیست.

[14] م: کسى که حج بر او مستقر شد و به‏جا نیاورد تا فوت شد، باید از ترکه او برایش حج بدهند و حج میقاتى کفایت مى‏‌‌کند و تا حج او را ندهند، ورثه نمى‏‌‌توانند در ترکه تصرّف نمایند و لازم است در همان سالِ فوت، حج را ادا نمایند و تأخیر از آن جایز نیست، و چنان‏چه در آن سال استیجار ممکن نباشد مگر از بلد، لازم است از بلد اجیر بگیرند و از اصل ترکه خارج مى‏‌‌شود، و همچنین اگر در آن سال از میقات نتوانند اجیر بگیرند مگر به زیادتر از اُجرت متعارف، لازم است اجیر بگیرند و تأخیر نیندازند، و اگر وصى یا وارث اهمال کنند و تأخیر بیندازند و ترکه از بین برود ضامن مى‏‌‌باشند، بلى اگر میت ترکه نداشته باشد، بر وارث، حج او واجب نمى‏‌‌شود.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 17 بازدید