آشنایی با احکام و مناسک حج (7)

محرمات احرام

اول‌ـ شکار صحرایی که وحشی باشد، مگر در صورتى که ترس داشته باشد از آزار آن.

دوم‌ـ جماع کردن با زن، و بوسیدن، و دست بازى کردن، و نگاه به شهوت، بلکه، هر نحو لذت و تمتّعى بردن.

سوم‌ـ عقدکردن زن از برای خود یا غیر، چه آن غیر، احرام بسته باشد یا نبسته باشد و محلّ باشد.

چهارم‌ـ استمناء

پنجم‌ـ استعمال عطریات است از قبیل مشک و زعفران و کافور و عود و عنبر، بلکه مطلق عطر هر قسم که باشد.

[48] م: از میوه‏‌‌هاى خوشبو؛ از قبیل سیب و بِه، اجتناب لازم نیست و خوردن آن‏ها و بوییدن آن‏ها مانع ندارد، لیکن احتیاط آن است که بوییدن را ترک کند.

[49] م: کفاره استعمال بوى خوش، یک گوسفند است بنابر احتیاط واجب.

ششم‌ـ پوشیدن چیز دوخته مثل پیراهن و زیر جامه و قبا و امثال آنها.

[50] م: جایز است که لباس احرام را با سوزن یا چیز دیگر، بعضى را به بعضى وصل کند، گرچه احتیاط در ترک است.

[51] س: حمل قمقمة آب که در محفظه دوخته نگهدارى مى‏‌‌شود، براى محرم چه صورت دارد؟

ج: احتیاط آن است که آن را به دوش نیندازد و دست‏ گرفتن آن مانع ندارد.

[52] م: از براى زن‏ها جایز است لباس دوخته هر قدر مى‏‌‌خواهند بپوشند و کفاره ندارد، بلى جایز نیست از براى آنها پوشیدن «قفازین» و آن چیزى بوده که زن‏هاى عرب در آن پنبه مى‏‌‌گذاشتند و دست مى‏‌‌کردند براى حفظ از سرما.

[53] م: کفاره پوشیدن لباس دوخته، یک گوسفند است.

[54] م: اگر مُحرم چند قسم لباس دوخته بپوشد؛ مثل پیراهن و قبا و عبا، براى هریک باید کفاره بدهد و احتیاط واجب آن است که اگر آن‏ها را توى هم کرد و یک دفعه پوشید باید براى هریک کفاره بدهد.

هفتم‌ـ سرمه کشیدن به سیاهى که در آن زینت باشد هر چند قصد زینت نکند. و احتیاط واجب اجتناب از مطلق سرمه است که در آن زینت باشد، بلکه اگر بوى خوش داشته باشد بنابر اقوى حرام است.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 9 بازدید