آشنایی با احکام و مناسک حج (18)

واجبات بعد از اعمال منا

[198] م: جایز است بلکه مستحب است روز عید که از اعمال منى فارغ شد بیاید به مکه براى بقیه اعمال حج و جایز است تأخیر بیندازد تا روز یازدهم و بعید نیست که جایز باشد تأخیر تا آخر ذى‌حجه؛ به این معنى که روز آخر ذى‌حجه هم اگر آمد و اعمال را به‌جا آورد مانع ندارد.

[199] م: اعمالى که در مکه واجب است به‌جا بیاورد:

اول: طواف حج است که آن را طواف زیارت مى‏‌‌گویند.

دوم: نماز طواف است.

سوم: سعى بین صفا و مروه است.

چهارم: طواف نساء است.

پنجم: نماز طواف نساء است.

[200] م: چند طایفه‏‌‌اند که براى آنها جایز است طواف حج و نماز و سعى و طواف نساء و نماز آن را، بعد از آن‌که محرم به احرام حج شدند قبل از رفتن به عرفات، به‌جاآورند و عمل آنها مجزى است:

اول: زنانى که ترس آن دارند که در برگشتن حایض یا نفساء شوند و پاک نشوند و نتوانند بمانند تا پاک شوند.

دوم: پیرمردان یا پیر زنانى که عاجز باشند از طواف در موقع مراجعت، براى زیادى جمعیت، یا عاجز از برگشتن به مکه باشند.

سوم: اشخاص مریضى که بترسند در وقت ازدحام طواف کنند یا عاجز باشند از آن.

چهارم: کسانى که مى‏‌‌دانند تا آخر ماه ذى‌حجه، به جهتى براى آنها ممکن نمى‏‌‌شود طواف و سعى.

[201] م: سه طایفه اول، اعمالى را که جلو انداختند، کافى است اگرچه بعد خلاف آن ظاهر شود، مثلاً زن حایض نشود و مریض خوب شود و ازدحام چندان نباشد که موجب مزاحمت شود، پس بر اینها لازم نیست اعاده اعمال گرچه احوط است.

[202] م: طایفه چهارم که عقیده داشت نمى‏‌‌تواند اعمال را بجاآورد، اگر از جهت مرض و پیرى و علیلى بود مجزى است، و اما اگر از جهت دیگر بود؛ مثل آن‌که اعتقاد داشت سیل مانع مى‏‌‌شود و بعد خلافش ظاهر شد باید اعاده کند اعمال را، بعد از رجوع.

[203] م: شخص محرم که بواسطه احرام حج چیزهایى بر او حرام شد که در سابق به‌تفصیل ذکر شد در سه موقع و بعد از سه عمل به تدریج آنها بر او حلال مى‏‌‌شود:

اول بعد از تقصیرکردن یا سر تراشیدن در منى که به آن همه چیز حلال مى‏‌‌شود مگر بوى خوش و زن چنانچه پیش ذکر شد ، و گفته شد که صید از جهت احرام نیز حلال مى‏‌‌شود نه از جهت حرم .

دوم بعد از به‌جا آوردن طواف زیارت و نماز آن و سعى بین صفا و مروه، به تفصیلى که گذشت، حلال مى‏‌‌شود بر او بوى خوش، ولى زن بر او حرام است.

سوم بعد از به‌جا آوردن طواف نساء و نماز آن، که در کیفیّت مثل طواف و نماز عمره است که گذشت، حلال مى‏‌‌شود بر او زن نیز، پس بعد از این سه عمل، همه چیز که به احرام حرام شده بود حلال مى‏‌‌شود و اما صیدکردن  در حرم حرام است براى همه کس؛ چه مُحْرم و چه مُحِلّ.

[204] م: کسانى‌ که بواسطه عذر مثل پیرى و خوف حیض، طواف زیارت و طواف نساء را مقدّم داشتند، بوى خوش و زن برآنها حلال نمى‏‌‌شود، و تمام محرمات بعد از تقصیر یا حلق حلال خواهد شد.

[205] س: آیا نایب هم، اگر خوف حیض یا مرض داشته باشد، مى‏‌‌تواند اعمال حج را بر وقوفین و اعمال منى مقدم بدارد یا نه؟

ج: مانع ندارد.

[206] س: کسانى که اعمال حج را قبل از اعمال منى انجام مى‏‌‌دهند، آیا مى‏‌‌توانند سعى را بعد از برگشتن از منى انجام دهند و باقى اعمال را قبل؟

ج: محل اشکال است.

[207] س: آیا بعد از انجام اعمال منى، قبل از انجام اعمال مکه، مى‏‌‌توان از مکه خارج شد یا خیر؟

ج: مانع ندارد.

[208] م: اگر شخص، چندین عمره مفرده بجاى آورده باشد و در هیچ‏کدام طواف نساء نکرده باشد، یک طواف نساء براى تمام آنها کفایت مى‏‌‌کند.

ادامه دارد . . .

/ 0 نظر / 35 بازدید